تغییر قوانین مهاجرت کبک در یک دوره سه ساله 2012 تا 2015

2. میزان امتیاز زبان فرانسه و روش سنجش سطح زبان متقاضیان تغییر خواهد کرد و محتملن یکی از این تغییرات افزایش امتیاز سطح ذانش زبان فرانسه و درخواست مدرک معتبر زبان فرانسه در بدو اقدام خواهد بود.(بخصوص برای کسانیکه از طریق برنامه نیروی متخصص کبک اقدام می نمایند).

3. افزایش بی سابقه پذیرش متقاضیان نیز یکی از اهداف این برنامه می باشد بطوریکه دولت کبک اجازه خواهد داشت در سال 2012 بین 51200 تا 53800 مهاجر تازه وارد بپذیرد و این تعداد برای سال های 2013 و 2014 نیز به همین میزان انتظار می رود بطوریکه میانگین تعداد نفرات مهاجر تازه وارد تا سال 2015 رقمی در حد ۵۰۰۰۰ متقاضی برای هر سال باشد. همچنین قرار است برنامه ای در نظر گرفته شود که ۶۵% تا ۷۵% از مهاجران در تمامی پذیرش ها زیر ۳۵ سال باشند.

4. حفظ بخش عمده افرادی که از دانش زبان فرانسه بالایی برخوردارند در تمامی گروه های درخواست مهاجرت به کبک.

5. تعامل و همکاری اطلاعاتی بیشتر با موسساتی که در سطح جهان، دوره های آموزشی رشته های مورد نیاز کبک را به زبان فرانسه ارائه می دهند و متقاضیان آنها از ظرفیت مناسبی به جهت آشنایی با زبان فرانسه و رفع نیازهای مهارت های آموزشی کبک جهت پذیرش اقامت دائم در کبک برخوردارند.

 

اشتراک گذاری