مهاجرت از طریق خود اشتغالی

یکی از روش های مهاجرت به کانادا،اقدام از طریق گروه افراد خوداشتغال Self-employed   Persons   می باشد.

 مهاجرت از طریق خود اشتغالی فدرال

مهاجرت از طریق خود اشتغالی کبک

شما می توانید با تکمیل فرم ارزیابی رایگان وب سایت ما، از نتیجه ارزیابی شرایط خود جهت اقدام از روش های فوق آگاهی یابید.

اشتراک گذاری