ﺑﺨﺸﻬﺎ  وﮐﻠﻤﺎت  ﻣﻬﻢ  ﺑﺮاي  اﻣﺘﺤﺎن  ﺗﻒ اﮐﻮت

Section B1 :

1. Message familial :

Le tutoiement

des prénoms

Expressions telles que:

salut, ça va,

Chéri(e),

je t’aime

Bises

je t’embrasse

Maman

papa mémé

pépé

Tonton

tata cousin(e),

tante

L’oncle

bisou, belle maman(papa) Petite sœur mon frère

  ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﯿﺎﻣﻬﺎي Amical ﻫﻢ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

وﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل :

C’est l’anniversaire de papa : familial

اﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺸﻦ

C’est l’anniversaire de ton papa : amical

اﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺸﻦ

 1. Message amical:

  ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ : ﺧﻮاﻫﺮ، ﺑﺮادر،ﻣﺎدر، ﭘﺪر ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﯿﺎم Amical ﺑﺎﺷﺪ

 2. Message Professional :

  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﺤﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ tu ﯾﺎ vous اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد

  Dossier, photocopier, madame,

  Monsieur,

  au revoir,

  bonjour,

  salut,

  prénom,

  Rendez-vous,

  réunion,

  résumé, Une période d’essai, voyage d’affaire, Cv un contrat, bail de travaille,

  conseiller, bancaire, de la banque,

  ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول آژاﻧﺲ ﻣﺴﮑﻦ وﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﻤﮑﺎري ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ  immobilière  Agence

  ﮐﻪ در ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺖ.

  Le prêt bancaire remplacer, le contre,

  temps, l’empêchement= c’est un problème, affaire, le rapport, le compte, rendu,

 3. Message publicitaire :

ﻟﺤﻦ ﻣﻮدب vous و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود وﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﯿﺎﻣﻬﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در آﺧﺮﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎره 

ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ آدرس ﻣﺤﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ .

Si vous êtes intéressé,

Madame, monsieur, bonjour, gagner, promotion,

Tombola =Triage au sort exceptionnel , Dépêchez- vous, ne tardez plus, offres,

Réception, forfait, boutique,

Ouverture,

prix participatif ,

abonnement,

Magasin,

dégustation

déguster,

Pâtisserie,

grand cru,

vernissage,

isolation (thermique, fréter, sonore),

Isoler

blindage

blindé

Sussions

charcuterie

porte

Blindée

gagner

EDF

GDF

ne tardez plus

Faire une proposition

 بخش دومB1:

_ inviter

_accepter une invitation

_refuser une invitation

_reporter / dé caler /d éplacer / repousser un rendez-vous

_Prendre / fixer un rendez-vous

_confirmer un rendez-vous

_annuler un rendez-vous

_Suggérer de reporter un rendez-vous

_annoncer quelque chose

_demander quelque chose

SectionB2 :

_ Le lieu où le message est diffusé :

_à qui s’adresse le message :

_l’objectif du message:

_ Dans une gare: voyageur, train, TGV,

Voiture, quai, voie, bagage,

Destination, provenance, composter,

_ Dans une aéroport : ﺎﻫﺪﯾﺪﺟ ﻦﯾاو هﺪﺷ هﺪﯿﺸﮐ ﻂﺧ ﺎﻬﻧآﺮﯾز ﻪﮐ ﻻﺎﺑ يراﺮﮑﺗ تﺎﻤﻠﮐ

Vol, atterrissage/atterrir,

Décollage/décoller, avion, pilote, Hôtesse de l’air,

_ Dans une station de métro: train, conducteur, Ligne(3), direction, RER, Correspondance,

_ Dans une train : voyageur, train, TGV, Voiture, monter, descendre, bagage, Valise, contrôleur, conducteur,

_ Dans une avion : pilote, voyageur, Valise, Vol, fumer, Hôtesse de l’air,

Ceinture de sécurité, place, s’asseoir, Billet,

_au supermarché: caisse, queue, achats,

Course, acheteurs, rayon(boucherie, vêtements, surgelé ), chariot, promotion,

Tirage ou sort (tombola), forfait, Abonnement,

_marché : fruit, légume, tomate,

_ Dans un magasin : vendeur, caisse, achats, Noms de produits,

_ Dans un stade : match, jeu, spectateurs, Score, billet, contrôleur,

_ Dans une salle de théâtre : spectateurs, pièce, Billet, inter acte, comédie, tragédie, Drame, éteindre le portable, spectacle, Représentation, ne pas prendre de photo,

_ Dans un opéra : spectateurs, cantatrice,

_ Dans une cinéma : film, projection,

Grand écran, salle, éteindre son portable,

_cirque : trapéziste, virevolter, attraction,

_ Dans la rue : pour cyclisme, véhicule gare dans la rue devant l’église,

SectionB3 :

 • Environnement :

  Menacer sauvage

  L’espèce animale et végétale En voie de disparition

  La planète parasite

  Les tropiques

  La serre tropicale La faun et la flore Les gaz à effet de serre

  Le réchauffement climatique

  La sécheresse Le parc zoologique

  Les oiseaux Les mammifères

  Les reptiles Les insectes

  Parasite Le rossignol

  Le pigeon Le perroquet

  Le dauphin la baleine

  Le lion Le tigre

  Le crocodile Le serpent

  Animal sauvage/ domestique

 • Le Sport :

  L’athlétisme , champion(ne), le final,

  le championnat, les finalistes, match,

  La coupe (D’Europe, du monde), score,

  gagner, perdre, match nul,

  L’affaire de dopage, Les brassards, le dossard, la natation, les comités de cours,

  Défier, Le football, Le volleyball, Le basketball, Le handball, Le tennis, athlétisme, rugby, La natation, compétitions,

  Jeu joueur (gardien de but attaquant) arbitre coup (du monde) stade court club saison mondial,

 • La Culture :

  L’opéra, la représentation , l’invitation L’œuvre contemporaine, La salle de gavot, mélomane, l’album, le récital, L’exemplaire, La journée de la francophonie

  Le chef…………d’œuvre, L’inauguration

  La répartition d’un vieux moulin, La révolution française , La maison de la radio

  Le tome, inaugurer, Restaurer,

 • Les gastronomies : La saveur

  les produits frais la recette le menu

  la carte la restauration le plat

  Gourmant savoureux Le goût

  déguster la papille gourmant

  noms de pays,

  Ministre,

  relations internationales,

  La paix,

  la guerre,

  le désarmement,

  la négociation,

  le gouvernement,

  l’accord,

  l’état, le traité,

  l’élection présidentielle ,

  L’UNO,

  • La politique :

 • La science et technique :

  Navette spatiale, étude, Chercheur,

  Scientifiques, recherches,

  • économie / finances/ bourse :

   la crise économique, le cours de bourse,

   le taux de bourse, augmenter/ diminuer de prix, La baisse, la hausse, augmentation,

   L’indice, indexation, le tarif, Les grandes sociétés de (télécommunication / d’autoroute)

   L’intérêt, l’action, l’actionnaire,

   le capital, le capitalisme, monnaie,

   crédit, Investir, investissement,

   investisseur, impôt, La réduction,

   météo :

   La perturbation météorologique, les précipitations, les passages pluvieux, alerte

   De sévères perturbations sont attendues, noms de villes et régions et de pays,

   ouragan, neige,

   pluie,

   le vent,

   Le brouillard, Orage,

   Verbe au futur simple : Il pleuvra,

   il brillera,

   Il soufflera,

   Le temps,

   il neigera,

   la température ,

   directions : le Nord, le Sud, L’Est, l’Ouest Eléments naturels : Soleil, nuage, la tempête,

   Humide, pluvieux, doux,

 • Faits divers :

  Le vol, Tuer, accident de route,

  blesser, arrête, la police, les policiers, un massacre, explosion, exploser,

  un meurtre, mort, meurtre, prison, La victime, voleur,

  Arrêter le (coupable / malfaiteur)

  Gendarme, la course, la poursuite, Attentat , le suspect, enlever,

  Dérober une toile, enlèvement, Les fouilles,

  Fouiller, Les incendies, l’inondation,

  Le séisme, le tremblement de terre,

  assassiner, meurtre, enlevé

  La cour, condamner, cour (d’appel, suprême)

  Le cambriolage, suicide, assassiner,

  Dérober, obsèques, cambrioleur,

 • Informations routières : Autoroute A9,

  accident, embouteillages, prendre la voiture,

  faire attention à la pluie, carambolage,

 • Horoscope(Astrologie): cancer, Astrologie, le prochain trimestre va redémarrer en beauté,

 • Mode : Tissus, dévoiler,

  collection (printemps, été), tenue, créateur,

  Le parquet,

  la cour,

  le tribunal,

  le juge,

  le juré,

  le témoin,

  porter plainte,

  le témoignage,

  plaider (contre, pour),

  avocat,

  condamner,

  le suspect,

  le verdict,

  le sursis,

  le prix de sang,

  la plaidoirie,

  • La Justice :

  emprisonne , emprisonner à perpétuité,

  une pétition, emprisonnement,

 • Les mois astrologiques:

  Bélier du 21 mars au 19 avril Taureau du 20 avril au 20 mai

  Gémeaux du 21 mai au 20 juin Cancer du 21 juin au 22 juillet

  Lion du 23 juillet au 23 août Vierge du 24 août au 22 septembre

  Balance du 23 septembre au 22 octobre

  Scorpion du 23 oct. Bref au 21 novembre Sagittaire du 22 novembre au 21 décembre

  Capricorne du 22 décembre au 19 janvier Verseau du 20 janvier au 19 février Poissons du 20 février au 20 mars

  Le prochain trimestre va redémarrer en beauté

 • La Santé :

  Malade, patient(e) L’infirmier,

  l’hôpital, le don du sang, la poché de sang,

  le donneur, méningite, sport,

  La fièvre, la vaccination, le vaccin,

  Le bulletin épidémiologique Le cerveau,

  Le cancer de (sang/ sein,…)

  le cœur,

  Le dopage,

  la prévention,

  obésité,

  Le virus,

  la grippe,

  l’estomac,

  la peau,

  l’alimentation,

  les reins,

  La grève,

  le gréviste,

  la protestation,

  la réforme de sucre

  • La société :

  Mouvement social, l’arrêt de travail des personnelles,

  Le transport était perturbé e, protester, sensibiliser, la SNCF, le syndicat, la sensibilisation,

 • Tourisme(voyage – loisir) : noms de pays et de régions,

  Agence de voyages, office de tourisme, hôtel, Auberge, excursion, vacances,

  Syndicat d’initiative, touriste, vacancier, (Restauration : Bistro, fourchette d’or, brasserie,dessert)

 • Spectacles : cinéma, opéra,

  Théâtre, concert, film, grand écran, Projection, salle de (cinéma,…….), pièce(de théâtre),

  Acteur (trice), metteur en scène, tome,

 • Concert : chanter, chanteur,

  Groupe de musique, tourné,

 • Statistique : %pour cent, vente de jouet,

  Baisse, hausse, diminution, Augmentation,

 • Enquête : accident domestique, enquête,

  Suite à une enquête commandée par le gouvernement a la sécurité sociale,

 • Art : exposition, musée des arts orientaux,

  Porcelaine, peinture,

 • Habitat : vente d’électroménager, %pour cent,

 • Transport : TVG, grève, train Eurostar,

Perturbation sur les lignes de métro,

اشتراک گذاری